Meny

Vattenförekomst EU_CD: SE639084-135328

Sämsjön

Visa allt
Parameter namn Klassificering     Version Visa bedömning  

Status

- Ekologisk statusFärgrepresentation av klassningMåttlig ArbetsmaterialVisa bedömning 
- Kemisk statusFärgrepresentation av klassningUppnår ej god ArbetsmaterialVisa bedömning
- Kemisk status (exklusive kvicksilver)Färgrepresentation av klassningEj klassad ArbetsmaterialVisa bedömning

Riskbedömning

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015Färgrepresentation av klassningIngen risk FastställdVisa bedömning 
Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015Färgrepresentation av klassningRisk FastställdVisa bedömning
Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2021Färgrepresentation av klassningRisk ArbetsmaterialVisa bedömning
Risk att Kemisk status inte uppnås 2021Färgrepresentation av klassningRisk ArbetsmaterialVisa bedömning
Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Visa i stora kartan

Miljökvalitetsnorm

Fastställd

Ekologisk status

Status 2009 God ekologisk status
Kvalitetskrav God ekologisk status 2015

Kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver)

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.

Status 2009 God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015

Miljöproblem och påverkanskällor

Miljöproblem

Hjälp
  • Visa bedömning
  • Version
  • Klassificering

Påverkanskällor

Hjälp
  • Visa bedömning
  • Version
  • Klassificering

Förbättringsbehov

Hur stort behovet är att förbättra vattenförekomsten för att den skall nå God status
ID Platser Miljöproblem Påverkan Storlek Parameter
VISSIMPROVEMENT0005557 Vatten - Sämsjön 4.2 Kontinuitetsförändringar 6 antal Längsgående konnektivitet i sjöar

Åtgärder

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Möjliga åtgärder

Förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus.
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Fiskväg eller utrivning av vandringshinder (6 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)

Planerade eller pågående åtgärder

Åtgärder som planeras att genomföras eller håller på att genomföras.
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Vattenskyddsområde Tranemo kommun Vattenskyddsområden Tranemo Planerad 4 st -

Genomförda åtgärder

Åtgärder som har genomförts i eller kring vattenförekomsten eller har en effekt på vattenförekomsten
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet Utloppet av Sämsjön
Minskning Totalkväve kg/år
Minskning...Minskning Totalkväve kg/år
Minskning Totalfosfor kg/år
Genomförd 5 ha 2010 - 2014
Miljöersättning fånggröda Minskat kväveläckage med fånggröda Utloppet av Sämsjön Minskning Totalkväve kg/år Genomförd 18 ha 2010 - 2014
Miljöersättning ekologisk odling Odling utan bekämpningsmedel Utloppet av Sämsjön Genomförd 78 ha 2010 - 2014
Miljöersättning extensiv vallodling Vallodling i slättlanskapet (enligt miljöstödet) Utloppet av Sämsjön
Ökning Totalkväve st/år
Ökning...Ökning Totalkväve st/år
Ökning Totalfosfor st/år
Genomförd 243 ha 2010 - 2014
Miljöersättning vårbearbetning Vårplöjning Utloppet av Sämsjön
Minskning Totalkväve kg/år
Minskning...Minskning Totalkväve kg/år
Minskning Totalfosfor kg/år
Genomförd 23 ha 2010 - 2014
Efterbehandling av miljögifter (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)
Visa allt Klicka här om du saknar någon information.