Meny

Vattenförekomst EU_CD: SE623047-144179

MIEÅN: Östersjön - Långasjön

Visa allt
Parameter namn Klassificering     Version Visa bedömning  

Status

- Ekologisk statusFärgrepresentation av klassningMåttlig ArbetsmaterialVisa bedömning 
- Kemisk statusFärgrepresentation av klassningUppnår ej god ArbetsmaterialVisa bedömning
- Kemisk status (exklusive kvicksilver)Färgrepresentation av klassningEj klassad ArbetsmaterialVisa bedömning

Riskbedömning

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015Färgrepresentation av klassningRisk FastställdVisa bedömning 
Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015Färgrepresentation av klassningIngen risk FastställdVisa bedömning
Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2021Färgrepresentation av klassningRisk ArbetsmaterialVisa bedömning
Risk att Kemisk status inte uppnås 2021Färgrepresentation av klassningRisk ArbetsmaterialVisa bedömning
Ser du inte kartan? För muspekaren över kartrutan.
Visa i stora kartan

Miljökvalitetsnorm

Fastställd

Ekologisk status

Status 2009 Måttlig ekologisk status
Kvalitetskrav God ekologisk status 2021
Undantag Tidsfrist Mindre strängt krav Skäl
Kontinuitet 2021 Tekniskt omöjligt

Referenser

Kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver)

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.

Status 2009 God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015

Referenser

Miljöproblem och påverkanskällor

Påverkanskällor

Hjälp
  • Visa bedömning
  • Version
  • Klassificering

Åtgärder

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Möjliga åtgärder

Förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus.
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Mieån Anpassade skyddszoner på åkermark MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 45 kg/år Möjlig 27,4662652 st - 8200 kr
Mieån Dagvattendamm MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 311,25157 kg/år Möjlig 10,0403732258 ha -
Ekologiskt funktionella kantzoner - MIEÅN: Östersjön - Långasjön Ekologiskt funktionella kantzoner MIEÅN: Östersjön - Långasjön Möjlig 16,2211865292546 ha -
Miljöanpassade flöden - MIEÅN: Östersjön - Långasjön Miljöanpassade flöden MIEÅN: Östersjön - Långasjön Möjlig 0,67 m3 -
Mieån Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 9 kg/år Möjlig 7025,41472 kg - 16000 kr
Mieån Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0-2 meter MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 2 kg/år Möjlig 0,6124912 ha - 2400 kr
Mieån Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade, avstånd 2-6 meter MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 1 kg/år Möjlig 1,2249824 ha - 4800 kr
Mieån Strukturkalkning MIEÅN: Östersjön - Långasjön Möjlig 14,3348132741 ha -
Mieån Våtmark - fosfordamm MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 43 kg/år Möjlig 0,27188786767 ha - 13000 kr
Mieån Våtmark för näringsretention MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 17 kg/år Möjlig 24,171070575 ha - 390000 kr
Mieån Åtgärdande av EA från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 9 kg/år Möjlig 184 st - 160000 kr
Mieån Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 68 kg/år Möjlig 184 st - 1100000 kr
Efterbehandling av miljögifter (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)
Fiskväg eller utrivning av vandringshinder (7 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)

Planerade eller pågående åtgärder

Åtgärder som planeras att genomföras eller håller på att genomföras.
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Efterbehandling av miljögifter (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)

Genomförda åtgärder

Åtgärder som har genomförts i eller kring vattenförekomsten eller har en effekt på vattenförekomsten
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Biotopvård E22 Biotopvård Biotopvård E22 Genomförd 2001 - 2001
Biotopvård i Mieån vid Tararp och S.Hoka Biotopvård Biotopvård i Mieån vid Tararp och S.Hoka Genomförd 2005 - 2005
Lindeborgssjön Kalkning med flyg Lindeborgssjön Genomförd 2,02 ton 2009 - 2009
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet Mynnar i havet
Minskning Totalkväve kg/år
Minskning...Minskning Totalkväve kg/år
Minskning Totalfosfor kg/år
Genomförd 105 ha 2010 - 2014
Miljöersättning fånggröda Minskat kväveläckage med fånggröda Mynnar i havet Minskning Totalkväve kg/år Genomförd 4 ha 2010 - 2014
Miljöersättning vårbearbetning Vårplöjning Mynnar i havet
Minskning Totalkväve kg/år
Minskning...Minskning Totalkväve kg/år
Minskning Totalfosfor kg/år
Genomförd 20 ha 2010 - 2014
Efterbehandling av miljögifter (7 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)
Vallodling i slättlanskapet (enligt miljöstödet) (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)
Visa allt Klicka här om du saknar någon information.