Meny

Visa i stora kartan
  • Status
    Färgrepresentation av klassning Måttlig Färgrepresentation av klassning Uppnår ej god Färgrepresentation av klassning Ej klassad Färgrepresentation av klassning Naturlig
  • Miljöproblem
    Färgrepresentation av klassning Ja Färgrepresentation av klassning Ja Färgrepresentation av klassning Nej Färgrepresentation av klassning Ej klassad Färgrepresentation av klassning Ej klassad Färgrepresentation av klassning Ej klassad
MIEÅN: Östersjön - Långasjön
Vattenkategori
Vattendrag
Längd
9,75 km
Huvudavrinnings-område
Mieån - SE85000
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Åtgärdsområde
Mieån
Län
Blekinge
Kommun
Karlshamn
Koordinater
SWEREF99 TM Nordlig: 6228223
SWEREF99 TM Östlig: 491774

Miljökvalitetsnorm

Version: Fastställd

Ekologisk status

Status 2009 Måttlig ekologisk status
God ekologisk status 2021
Undantag Tidsfrist Mindre strängt krav Skäl
2021 Tekniskt omöjligt

Kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver)

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009.

Status 2009 God kemisk ytvattenstatus
God kemisk ytvattenstatus 2015

Förslag till Miljökvalitetsnorm

Version: Arbetsmaterial

Ekologisk status

Status 2013 Måttlig ekologisk status
Kvalitetskrav God ekologisk status 2021

Kemisk ytvattenstatus

Status 2013 Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2015
Uppnår ej god kemisk ytvatten status

Statusklassning

  Klassificering Värde Version  

Status

Färgrepresentation av klassningMåttlig Arbetsmaterial
Färgrepresentation av klassningNaturlig Ej klassad Fastställd  
Färgrepresentation av klassningUppnår ej god Arbetsmaterial
Färgrepresentation av klassningEj klassad Arbetsmaterial

Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktor

Färgrepresentation av klassningHög Arbetsmaterial
IPS-index för Kiselalger
ACID - Surhetsindex för vattendrag
Färgrepresentation av klassningHög Fastställd
Färgrepresentation av klassningHög Fastställd
Färgrepresentation av klassningHög Fastställd
Färgrepresentation av klassningHög Fastställd
Färgrepresentation av klassningEj klassad Arbetsmaterial
Fisk i rinnande vatten (VIX)

Ekologisk status - Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Färgrepresentation av klassningGod Arbetsmaterial
Färgrepresentation av klassningHög Arbetsmaterial
Färgrepresentation av klassningGod Arbetsmaterial
Särskilda förorenande ämnen
Icke syntetiska ämnen
Syntetiska ämnen

Ekologisk status - Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Hydromorfologi cykel III 2015-2021
Färgrepresentation av klassningMåttlig Arbetsmaterial
Färgrepresentation av klassningMåttlig Arbetsmaterial  
Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan i vattendrag  
Färgrepresentation av klassningMåttlig Arbetsmaterial
Specifik flödesenergi i vattendrag  
Färgrepresentation av klassningMåttlig Arbetsmaterial  
Färgrepresentation av klassningGod Arbetsmaterial  
Vattenståndets förändringstakt i vattendrag  
Färgrepresentation av klassningOtillfredsställande Arbetsmaterial
Vattendragsfårans form  
Vattendragets planform  
Vattendragsfårans bottensubstrat  
Död ved i vattendrag  
Strukturer i vattendraget  
Vattendragsfårans kanter  
Färgrepresentation av klassningOtillfredsställande Arbetsmaterial  
Färgrepresentation av klassningOtillfredsställande Arbetsmaterial  
Färgrepresentation av klassningEj klassad Fastställd
Kontinuitet
Förekomst av artificiella vandringshinder
Fragmenteringsgrad
Barriäreffekt
Hydrologisk regim vattendrag
Regleringsgrad för vattendrag
Antal flödestoppar per år
Variationskoefficient för dygnsflöden
Förändrad medelhögvattenföring
Reducerad medellågvattenföring
Morfologiska förhållanden
Rätnings- /kanaliseringsgrad
Andel rensad sträcka
Antal vägövergångar
Markanvändning i närmiljön
Markanvändning i delavrinningsområdet
Död ved/Antal vedbitar
Antal diken per km

Kemisk status

Prioriterade ämnen
Bekämpningsmedel  
Industriella föroreningar  
Tungmetaller - grupp  
Färgrepresentation av klassningUppnår ej god Arbetsmaterial  
Övriga föroreningar  

Påverkanskällor

  •  
  • Version
  • Klassificering

Åtgärder

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Möjliga åtgärder

Förslag på åtgärder som är möjliga att genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus.
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Mieån Anpassade skyddszoner på åkermark MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 45 kg/år Möjlig 27 st - 8200 kr
Mieån Dagvattendamm MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 310 kg/år Möjlig 10 ha -
Ekologiskt funktionella kantzoner - MIEÅN: Östersjön - Långasjön Ekologiskt funktionella kantzoner MIEÅN: Östersjön - Långasjön Möjlig 16 ha -
Miljöanpassade flöden - MIEÅN: Östersjön - Långasjön Miljöanpassade flöden MIEÅN: Östersjön - Långasjön Möjlig 0,67 m3 -
Mieån Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 9 kg/år Möjlig 7000 kg - 16000 kr
Mieån Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade, avstånd 0-2 meter MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 2 kg/år Möjlig 0,61 ha - 2400 kr
Mieån Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade, avstånd 2-6 meter MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 1 kg/år Möjlig 1,2 ha - 4800 kr
Mieån Strukturkalkning MIEÅN: Östersjön - Långasjön Möjlig 14 ha -
Mieån Våtmark - fosfordamm MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 43 kg/år Möjlig 0,27 ha - 13000 kr
Mieån Våtmark för näringsretention MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 17 kg/år Möjlig 24 ha - 390000 kr
Mieån Åtgärdande av EA från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 9 kg/år Möjlig 180 st - 160000 kr
Mieån Åtgärdande av EA till normal skyddsnivå MIEÅN: Östersjön - Långasjön Minskning Totalfosfor 68 kg/år Möjlig 180 st - 1100000 kr
Efterbehandling av miljögifter (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)
Fiskväg eller utrivning av vandringshinder (7 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)

Planerade eller pågående åtgärder

Åtgärder som planeras att genomföras eller håller på att genomföras.
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Efterbehandling av miljögifter (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)

Genomförda åtgärder

Åtgärder som har genomförts i eller kring vattenförekomsten eller har en effekt på vattenförekomsten
Åtgärd Åtgärdskategori Genomförd plats Effekter Status Storlek Tidsspann Totalkostnad
Biotopvård E22 Biotopvård Biotopvård E22 Genomförd 2001 - 2001
Biotopvård i Mieån vid Tararp och S.Hoka Biotopvård Biotopvård i Mieån vid Tararp och S.Hoka Genomförd 2005 - 2005
Lindeborgssjön Kalkning med flyg Lindeborgssjön Genomförd 2 ton 2009 - 2009
Miljöersättning miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet Mynnar i havet
Minskning Totalkväve kg/år
Minskning...Minskning Totalkväve kg/år
Minskning Totalfosfor kg/år
Genomförd 100 ha 2010 - 2014
Miljöersättning fånggröda Minskat kväveläckage med fånggröda Mynnar i havet Minskning Totalkväve kg/år Genomförd 4 ha 2010 - 2014
Miljöersättning vårbearbetning Vårplöjning Mynnar i havet
Minskning Totalkväve kg/år
Minskning...Minskning Totalkväve kg/år
Minskning Totalfosfor kg/år
Genomförd 20 ha 2010 - 2014
Efterbehandling av miljögifter (7 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)
Vallodling i slättlanskapet (enligt miljöstödet) (2 grupperade åtgärder. Klicka för att visa)

Risk

Risken för att en miljökvalitetsnorm inte följs och att en god miljöstatus inte uppnås ,
  Klassificering Version  

Riskbedömning

Färgrepresentation av klassningRisk  Fastställd
Färgrepresentation av klassningRisk  Fastställd
Färgrepresentation av klassningIngen risk  Fastställd
Färgrepresentation av klassningRisk  Arbetsmaterial
Färgrepresentation av klassningRisk  Arbetsmaterial

Miljöövervakning

Övervakningsstation Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Mieån, Ned gamla bron KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag mi28 Mieån, Ned gamla bron

Skyddade områden

Område EUID Områdestyp Version  
Avloppskänsliga vatten - fosfor SEUWWTP Avloppsvattendirektivet Arbetsmaterial
Känsliga jordbruksområden SENi1 Nitratkänsliga områden Arbetsmaterial
Skyddade områden som tidigare varit kopplade till MIEÅN: Östersjön - Långasjön
Område EUID Områdestyp Version  
Avloppskänsliga vatten fosfor - inland SELK001 Avloppsvattendirektivet Arbetsmaterial
Avloppskänsliga vatten fosfor - inland SECM001 Avloppsvattendirektivet Arbetsmaterial
Tillrinningsområde till avloppskänsligavatten kväve SECM002 Avloppsvattendirektivet Arbetsmaterial

Typning

  Värde Version  

Typindelning

Vattentyp - Vattendrag  V5LYN Fastställd
  Vattendrag Fastställd
  Södra Sverige, Skåne, Blekinges kust och del av Öland. Fastställd
  Stor: >100 km2 Fastställd
  Ja - >50 mgPt/l Fastställd
  Nej - ≤ 1,0 mekv Alk Fastställd

Hydrologisk och administrativ information

Namn

Visningsnamn MIEÅN: Östersjön - Långasjön
Namn enligt SMHI Mieån
Landskod SE
Myndighet Södra Östersjöns
Distriktsindelning 4. Södra Östersjön

Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig 6228223 SWEREF99 TM Östlig 491774
RT 90 2,5 gon V - X 6221576 RT 90 2,5 gon V - Y 2391632
WGS84 Latitud 55,3061834469693 WGS84 Longitud 29,8965268323363
ETRS-89 Latitud 56.19875 ETRS-89 Longitud 14.86601

Vatteninformation

Vattenkategori Vattendrag
Längd (km) 9,747884
Huvudavrinningsområde Mieån (SE85000)
Delavrinningsområden Mynnar i havet (SE623001-144060) - SE623001-144060
Delområde/Ansvarsområde Blekingekusten (AREA00259)
Åtgärdsområde Mieån (AREA00445)
Kommuner Karlshamn
Län Blekinge
Ansvarigt län Blekinge

Data om delavrinningsområden (Webtjänst)

Klicka på delavrinningsområdets namn för att få fram markanvändning och jordarter för området. Här får du information om hur stor markanvändningen är i procent av området, samt modellerat vattenflöde per månad i m3/s. Vattenflödet beräknas med hjälp av modellen S-HYPE. Data från dessa hämtas via webtjänster från SMHI. Den hydrologiska ordningen visar vilken ordning delavrinningsområdena ligger i förekomsten från nedströms och uppåt.
Hydrologisk ordning 
0 Delavrinningsområde:

Vatten som ingår i förekomsten

Dessa rinnsträckor och vattenytor ingår i SMHI:s Hydrologiska nätverk som bygger på översiktskartan (1:250 000) som är byggstenar till att skapa vattenförekomster för sjöar och vattendrag.
Den hydrologiska ordningen visar vilken ordning rinnsträckorena och vattenytorna ligger i förekomsten från nedströms och uppåt.
Ordning RSTID/VYID VName / RName Name Linjekod/Ytkod
8 62341211441389 Mieån / Mieån Vattendrag
7 62341631441664 / 623422-144158 Bruksgylet Stomlinje i sjö / Sjöar
6 62333061442007 Mieån / Mieån Vattendrag
5 62321621442202 / 623215-144218 623215-144218 Stomlinje i vattendragsyta / Vattendrag
4 62313311442054 Mieån / Mieån Vattendrag
3 62305591441924 / 623044-144187 Byasjön Stomlinje i sjö / Sjöar
2 62304211441473 Mieån / Mieån Vattendrag
1 62303621441113 / 623038-144112 623038-144112 Stomlinje i vattendragsyta / Vattendrag
0 62286641440683 Mieån / Mieån Vattendrag

Vattenversion

I följande versioner har detta objekt existerat
Ytvatten innan versionshantering 2011-05-09 12:09
SVAR_2010_1 2011-10-17 12:07
SVAR_2012_2 2012-11-08 09:07